เงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกันสินค้า

1. รับประกันคุณภาพสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีในระยะเวลา 1 ปี การรับประกัน บริษัทฯ จะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตและการแก้ไขปัญหาเบื่องต้นอย่างถูกวิธีเท่านั้น

2. บริษัทฯ รับประกันการเปลี่ยนสินค้าให้กับลูกค้าในกรณีสินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อ สำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ บริษัทฯ สินค้าให้ตามอาการและปัญหาของเครื่อง

3. สินค้าที่มีปัญหาด้านคุณภาพและอยู่ภายใต้การรับประกัน บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ด้วยชิ้นส่วนใหม่ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้โดยคิด หรือ/และ ไม่คิดค่าชิ้นส่วน หรือ/และ ไม่คิดค่าแรงงานในการซ่อม หรือ/และ การเปลี่ยนอะไหล่และทางบริษัทฯ จะถือว่าชิ้นส่วนแผงวงจรหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เปลี่ยนเป็นสมบัติของทางบริษัทฯ

4. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้สินค้าไม่ถูกวิธี การฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุไฟฟ้า กระชาก การใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี ถูกความชื้น อยู่ในอุณหภูมิที่สูง-ต่ำจนเกินไป หรือความเสียหายที่เกิดจากไฟ จากธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ความเสียหายดังกล่าวนี้อยู่นอกเหนือจากการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการรับประกันฉบับนี้ทั้งสิ้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ค่าอะไหล่ และค่าบริการในการซ่อมแซมเองทั้งสิ้น

5. การรับประกันนี้ไม่รวมถึง Software หรือโปรแกรมเสริมต่างๆ ที่อยู่ในตัวสินค้าที่รับประกัน และไม่รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช่น คู่มือ CD Software, และส่วนประกอบอื่นๆ เช่นกระจกวางนิ้ว, หัวอ่าน, Polymer, สายเชื่อมต่อต่างๆ, Cover, กล่องบรรจุภัณฑ์, Adapter, Batteries, ปุ่มกด, USB Flash Disk เป็นต้น

6. สินค้าใดก็ตามที่ได้รับการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าแล้ว จะได้รับการคุ้มครองเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสินค้าเดิมหรือ 30 วันนับจากวันที่ซ่อม โดยถือระยะเวลาที่ยาวนานกว่าเป็นหลัก

>