เงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกันสินค้า

1. รับประกันคุณภาพสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีในระยะเวลา 1 ปี การรับประกัน บริษัทฯ จะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตและการแก้ไขปัญหาเบื่องต้นอย่างถูกวิธีเท่านั้น

2. บริษัทฯ รับประกันการเปลี่ยนสินค้าให้กับลูกค้าในกรณีสินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อ สำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ บริษัทฯ สินค้าให้ตามอาการและปัญหาของเครื่อง

3. สินค้าที่มีปัญหาด้านคุณภาพและอยู่ภายใต้การรับประกัน บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ด้วยชิ้นส่วนใหม่ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้โดยคิด หรือ/และ ไม่คิดค่าชิ้นส่วน หรือ/และ ไม่คิดค่าแรงงานในการซ่อม หรือ/และ การเปลี่ยนอะไหล่และทางบริษัทฯ จะถือว่าชิ้นส่วนแผงวงจรหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เปลี่ยนเป็นสมบัติของทางบริษัทฯ

4. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้สินค้าไม่ถูกวิธี การฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุไฟฟ้า กระชาก การใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี ถูกความชื้น อยู่ในอุณหภูมิที่สูง-ต่ำจนเกินไป หรือความเสียหายที่เกิดจากไฟจากธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้, น้ำท่วม, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว ความเสียหายดังกล่าวนี้อยู่นอกเหนือจากการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการรับประกันฉบับนี้ทั้งสิ้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย, ค่าอะไหล่ และค่าบริการในการซ่อมแซมเองทั้งสิ้น

5. การรับประกันนี้ไม่รวมถึง Software หรือโปรแกรมเสริมต่างๆ ที่อยู่ในตัวสินค้าที่รับประกัน และไม่รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช่น คู่มือ CD Software, และส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น กระจกวางนิ้ว, หัวอ่าน, Polymer, สายเชื่อมต่อต่าง ๆ, Cover, กล่องบรรจุภัณฑ์, Adapter, Batteries, ปุ่มกด, USB Flash Disk เป็นต้น

6. สินค้าใดก็ตามที่ได้รับการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าแล้ว จะได้รับการคุ้มครองเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสินค้าเดิมหรือ 30 วันนับจากวันที่ซ่อม โดยถือระยะเวลาที่ยาวนานกว่าเป็นหลัก

>