นโยบายการคืนสินค้า IOMO

เงื่อนไขในการคืนสินค้า

บริษัท โกไฟว์ จำกัด มีนโยบายรับคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ออเดอร์การสั่งซื้อสินค้าได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยนโยบายในการคืนสินค้านั้นครอบคลุมสำหรับการสั่งซื้อทั้งผ่านร้านค้าออนไลน์ (https://www.iomotech.com) หรือการสั่งซื้อผ่านพนักงานขายสินค้าจากทางโกไฟว์โดยตรง

การคืนสินค้า

  • สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย อุปกรณ์ครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไป สภาพสินค้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเสียหาย รวมถึงกล่องอุปกรณ์ต้องไม่มีร่องรอยความเสียหาย
  • สินค้ายังไม่มีการติดตั้งใช้งานหรือมีสภาพการโดนงัดแงะ
  • ลูกค้าเป็นผู้ทำการออกค่าขนส่งในการจัดส่งสินค้าคืน เว้นแต่ในกรณีที่การคืนสินค้าเกิดจากข้อผิดพลาดบริษัท เช่นส่งสินค้าไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ หรือสินค้ามีสภาพไม่สมบูรณ์
  • ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งคืนสินค้าด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะถูกส่งกลับมาในสภาพปกติ

การคืนสินค้าไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้

  • สินค้าที่เป็นของแถมหรือรายการส่งเสริมการขาย
  • สินค้าไม่ได้มีการซื้อจากทางบริษัท โกไฟว์ จำกัดโดยตรง กรณีซื้อจากตัวแทนจำหน่ายให้ยึดตามนโยบายของตัวแทนจำหน่ายและส่งสินค้าคืนที่ตัวแทนจำหน่าย
  • สินค้ามีร่องรอยการถูกติดตั้งใช้งาน
  • ลูกค้าไม่ได้แจ้งคำร้องและส่งสินค้ากลับคืนภายในเงื่อนไขระยะเวลา 7 วันหลังการซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์

นโยบายการคืนเงิน

หลังจากที่ทางบริษัทได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้า โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 7-10 วันในขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติการร้องขอคืนเงิน ในกรณีที่สินค้ามีสภาพไม่สมบูรณ์ อุปกรณ์ไม่ครบถ้วนตามที่ได้มีการส่งมอบออกไป การคืนสินค้าแบบขอคืนเงิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในจำนวน 50% ของราคาสินค้า

ระยะเวลาที่ใช้คืนเงิน หลังจากที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงินตามที่ร้องขอ ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินภายในระยะเวลา 14 วันทำการ

**หมายเหตุ**

ลูกค้ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องของนโยบายและเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง หลังจากมีการชำระเงินสั่งซื้อและคำสั่งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับเงื่อนไขของนโยบายการคืนสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

>